Adatkezelési tájékoztató

I. Bevezetés

 1. Jelen Adatkezelési Tájékoztató az EXTREMPLAST Műanyagipari és Kereskedelmi Betéti Társaság (továbbiakban: Társaság), mint adatkezelő által az üzleti tevékenysége, valamint a www.extremplast.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) működtetése során érintettek (a továbbiakban: Érintett) személyes adatait kezeli.
 2. Az Adatkezelési Tájékoztató rögzíti a Társaság által követett adatkezelési elveket és gyakorlatot, az általa kezelt személyes adatok kategóriáit, az adatkezelések célját, valamint az Érintettek jogai gyakorlásának lehetőségeit, és meghatározza a személyes adatok egyes címzetti köreit.
 3. A Társaság személyes adatot csak az Érintett előzetes – különleges személyes adat esetén írásbeli – hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.
 4. Az egyes szolgáltatások megrendelésével, illetve igénybevételével az Érintett hozzájárul, illetve tudomásul veszi, hogy személyes adatait a Társaság az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései szerint kezeli.
 5. A kizárólag hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében a hozzájárulás minden esetben önkéntes és bármikor visszavonható info@extremplast.hu e-mail címen vagy a Társaság 8095 Pákozd, HRSZ: 067/28 címére történő megküldésével.
 6. Amennyiben az adatkezelés jogalapja jogszabályi kötelezettség, a jelen szabályzatban rögzítettek és részletezettek szerint a Társaság, mint adatkezelő az Érintett hozzájárulása nélkül kezeli a személyes adatot.
 7. Az adatkezelő adatai:

Név: EXTREMPLAST Műanyagipari és Kereskedelmi Betéti Társaság

Székhely: 8095 Pákozd, HRSZ: 067/28

Elektronikus elérhetőség: info@extremplast.hu

Telefonos elérhetőség: +36 70 327 07 46 / +36 70 325 0745

Honlap: www.extremplast.hu

Felügyeleti hatóság adatvédelmi szempontból: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1122 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

II. Az adatkezelés alapelvei

 1. Társaság a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletével (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel – az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályokkal összhangban, a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli. Az Érintettek személyes adataikhoz való jogának érvényesítése érdekében a Társaság tiszteletben tartja a fent hivatkozott jogszabályokban lefektetett, szolgáltatásai esetén alkalmazandó alapelveit.
 2. A Társaság elkötelezett a szolgáltatásait igénybe vevő Érintettek személyes adatainak védelme iránt, ezért adatkezelési gyakorlatát az irányadó hatályos jogszabályokhoz igazítja az Érintettek magánszférájának védelme és tiszteletben tartása mellett, és törekszik az Érintettek alapvető szabadságjogait még a saját jogos érdekei előtt is tiszteletben tartani.
 3. A Társaság az Érintettnek az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott személyes adatait kezeli addig az időtartamig és arra a célra, amelyet az Adatkezelési Tájékoztatóban előzetesen meghatározott, és amelyre megfelelő jogalappal rendelkezik.
 4. A Társaság minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa az Érintettek által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.
 5. A Társaság minden szerződéses partnerétől, aki személyes adatok birtokába jut megköveteli és elvárja a GDPR szerinti működést.
 6. Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az GDPR, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

III. Adatkezelés célja

A Társaság adatkezelésének célja az alábbiak lehetnek:
a)  jogszabályi kötelezettségek teljesítése;
b)  szerződéses kötelezettségek teljesítése;
c)  kapcsolattartás üzleti partnerekkel és ezek munkavállalóival;
d)  lehetséges üzleti partnerek felkutatása.

IV. Adatkezelés jogalapja

Személyes adatot a Társaság azokban az esetekben kezel, ha:
a) az Érintett hozzájárulását adta;
b) az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges;
c) az adatkezelés a Társaság vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d) az adatkezelés a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

V. Kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 1. . A Társaság kijelenti, hogy az adatkezelése a GDPR 9. cikke szerinti személyes adatok körére (különleges kategória) nem terjed ki, ilyen személyes adatok kezelésére nem kerül sor, amennyiben különleges adat a Társaság birtokába kerül, azokat haladéktalanul törli.
 2. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért az adatok megadásakor a kizárólag az Érintett, illetve az adatot megadó személy tartozik felelősséggel.
 3. A Társaság az üzleti tevékenysége során a személyes adatok kezelése szerződések alapján történik. A kezelt adatok: szerződő partner neve, székhelyének címe, cégjegyzékszáma, adószáma, kapcsolattartó neve, elektronikus kézbesítési cím. A Társaság az adatokat szolgáltatási kötelezettség, illetve szerződés megszűnését követő 8 évig tárolja.
 4. A Társaság a honlap látogatása során a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzítheti a látogatói adatokat. Az Érintett a látogatása során ellenőrző fájlt (cookie) kaphat weboldalunktól, az oldalunk látogatottságát mérő külső, független auditáló szolgáltatásoktól (Google Analytics). Az Érintett a cookie-kat bármikor letilthatja.
 5. A Társaság hírlevél szolgáltatást üzemeltethet.

VI. Adatkezelés időtartama, adattovábbítások és adatfeldolgozók (címzettek)

 1. A Társaság az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott időtartam(ok) alatt kezeli az Érintett személyes és egyéb technikai adatait.
 2. A Társaság az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott címzetteknek továbbítja a személyes adatokat.
 3. A Társaság a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása szerint más szervek megkeresése alapján a megkereső szerv részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.
 4. Adattovábbítások, adatfeldolgozók (címzettek) köre:

Adatkezelés megnevezése: Könyvelés, könyvvizsgálat

Címzett: Udvardy Audit Kft. Székesfehérvár

Adat típusa: Valamennyi kezelt adat

Adattovábbítás célja: Jogi kötelezettség teljesítése

Adatkezelés időtartama: 8 év

VII. Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek

 1. Hozzáféréshez, valamint tájékoztatáshoz fűződő jog: Az Érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről
  (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Társaság költségtérítést állapít meg.
 2. Helyesbítéshez és törlés (elfeledtetéshez) való jog: a Társaság a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az Érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. A Társaság a helyesbítésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.
 3. Az adatkezelés korlátozásához való jog: az Érintett kérelmére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha
  a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
  b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
  c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  d) az Érintett jogos érdeken vagy közérdekű célból végzett adatkezelés ellen tiltakozott, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
 4. A tiltakozáshoz való jog: Az Érintett bármikor tiltakozhat a saját helyzetével kapcsolatos okokból a közérdekű célból vagy jogos érdekből végzett adatkezelés ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve ha bizonyítja,
  hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 5. Adathordozhatósághoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 6. Jogorvoslathoz való jog: az Érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz vagy az illetékes bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 25. napjától visszavonásig érvényes.

Kelt: 2018. május 25.

Scroll to Top